Història

VISITA L'ESCOLA

En el Col.legi San José Patronat sempre tenim les portes obertes, no dubtes en visitarnos

Història del Patronato

El col·legi parroquial Sant Josep - Patronat, naix a l'emparo de la Parròquia de Sant Josep, amb data 2 d'agost de 1899, quan D. Antonio Gómez Cerezo, va cedir a favor de la Parròquia Sant Josep un camp o terreny.

La cessió tenia com a objectiu el construir un edifici destinat a Col·legi-Convent per a l’ensenyament de xiques i/o dones, o a altres fins morals i religiosos en favor de la població de Tavernes de la Valldigna. 

Després de la donació dels terrenys es va construir un edifici destinat a teatre i sala de reunions de caràcter cultural i religiós. La resta de la parcel·la s’utilitzà com a pati o zona d’esbarjo per als habitants del sector.

En els primers anys de la dècada dels 60, a iniciativa del què va ser rector de la Parròquia de Sant Josep, D. Ricardo Carles Gordó, secundat per pares de família de l’esmentada parròquia es crearen les primeres Escoles Parroquials Sant Josep, reconegudes pel Ministeri d’Educació i Ciència.

L’any 1966 el que ja venia sent un centre educatiu, afavorit per la parròquia, obté el reconeixement oficial del ministeri i es constitueix com a un patronat.

A la dècada dels 70, sota la titularitat de D. Vicente Cardona, el col·legi es renova, construint un nou edifici sobre el terreny existent i adaptant el col·legi a la nova legislació de l’Ensenyament General Bàsica. En aquesta renovació s’impliquen de manera inestimable famílies i docents aportant cada un d’ells el seu temps i habilitats en favor d’aquestes noves instal·lacions.

Durant la dècada dels 90, sent titular D. Miguel Santamaría, s’actualitzen les instal·lacions del centre per adaptar-los a el nou sistema educatiu i així incorporar la nova etapa de secundària.

Amb l’inici del mil·lenni, sota la titularitat de José Vte. Sellens, es doten les aules de pissarres digitals i projectors, també es proveeix de dispositius electrònics portàtils per a ús individual i de grup (tabletes i ordinadors). A més, s’actualitzen les instal·lacions de les aules d’infantil adaptant aquestes a les noves metodologies educatives. A més es construeixen lavabos a l’espai de pati per tal de millorar la funcionalitat dels espais.