Missió, visió i valors

VISITA L'ESCOLA

En el Col·legi San José Patronat sempre tenim les portes obertes, no dubtes en visitarnos

Missió

Visió

 • Afavorir el coneixement i acceptació personal en els alumnes. Potenciar la seua integració i les seues habilitats socials.
 • Desenvolupar l’aprenentatge de coneixements científics, tècnics, humanístics, artístics i religiosos atenent a la diversitat de l’alumnat.
 • Estimular les capacitats per al pensament reflexiu i autònom per tal de comprendre i interpretar la realitat amb esperit crític i creatiu
 • Formar l’alumnat des de l’educació en els valors de llibertat, respecte, justícia i convivència per a contribuir a la seua incorporació activa i responsable en la vida social, parroquial, cultural i laboral, de manera que la seua estada al nostre centre supose per a aquest una experiència positiva.
 • Definir i implantar una estructura organitzativa clara.
 • Planificar les vies necessàries en la coordinació i la comunicació dels equips de treball per a contribuir positivament en el desenvolupament de les tasques docents; s’establiran uns principis generals comuns en la metodologia del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Millorar les infraestructures i els recursos del centre, potenciar l’ús de les existents i portar una adequada planificació econòmica per al manteniment i la renovació dels mateixos.
 • Dinamitzar la relació família-escola.
 • Impulsar la participació conjunta del col·legi, la família i la parròquia per a potenciar la dimensió comunitària de l’oferta educativa del centre.
 • Millorar la comunicació i el clima laboral entre els i les membres del personal docent.
 • Augmentar la implicació i el compromís del personal docent amb el Projecte Educatiu de Centre.
 • Impulsar la capacitació professional i el potencial individual del personal del centre.
 • Potenciar el compromís del centre amb l’entorn i els seus problemes socials des de la seua identitat diocesana.
 • Aconseguir la coordinació i les aliances amb altres centres diocesans i/o d’identitat catòlica de la zona, així com amb altres centres concertats.
 • Impulsar que el nostre centre passe de ser una escola-institució a escola-comunitat.

Valors

 1. Llibertat personal.
 2. Sinceritat, perdó i alegria.
 3. Respecte a la pluralitat de persones i d’idees.
 4. Compromís social a través de l’ideari del centre basat en l’humanisme cristià i sustentat en els principis de l’Església Catòlica.
 5. Responsabilitat, amb el foment de la disciplina i de la cultura de l’ESFORÇ per a la realització del treball, en funció del desenvolupament de les capacitats de cadascú/na.
 6. Convivència per a la integració social potenciant la companyonia. 
 7. Convivència democràtica.
 8. Adaptació als canvis de la societat amb dinamisme.

Plan Covid