Projecte educatiu

El Projecte Curricular de Centre és el marc global que permeteix l’actuació coordinada i eficaç de la Comunitat Educativa.

Té la finalitat de:

 • Determinar els valors, objectius i prioritats de l’acció educativa, així com l’atenció sanitària i les accions de sensibilització i informació a tota la Comunitat Educativa per tal de assegurar el respecte a la diversitat.
 • Regular l’organització, coordinació, participació i funcionament dels òrgans i membres de la C. Educativa durant un període determinat de temps.

En ell s’articula la identitat i la línia educativa del Centre i es recullen els documents i projectes didàctics i organitzatius del centre.

 • Programa de Normalització Lingüística
 • Disseny Particular del Programa
 • Pla de transició
 • Projecte Lingüístic de Centre
 • Regim de Reglament Intern
 • Pla de Foment de la Lectura
 • Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa
 • Pla d’Acció Tutorial
 • Projecte educatiu de Menjador
 • Pla d’Actuació de Millora
 • Pla de Formació del Professorat
 • Pla de Convivència

Principis de l’acció educativa:

L’acció educativa del Centre s’articula al voltant del Caràcter Propi, la legislació aplicable, les característiques dels seus agents i destinataris, els recursos del Centre i l’entorn en que es troba.

Els membres de la Comunitat Educativa, cadascú segons la seua peculiar aportació, són els protagonistes de l’acció educativa del Centre

L’acció Educativa del Centre integra i interrelaciona els aspectes acadèmics, formatius, pastorals i aquells altres orientats a la consecució dels objectius del Caràcter Propi del Centre.

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes que tenen com a objectiu regular l’organització del centre, les normes de convivència i els  procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar i promoure la participació de tots els que formen la comunitat educativa.

Este document forma part del RRI MARC dels Col·legis Diocesans, que pertanyen a la Fundació San Vicente Màrtir, i està adaptat al centre Col·legi Parroquial San José-Patronato, amb les nostres característiques particulars.

PRÒXIMS EVENTS INFO
Descobreix tots els propers esdeveniments del col·legi Sant Jose Patronat
CALENDARI