Projecte educatiu

VISITA L'ESCOLA

En el Col.legi San José Patronat sempre tenim les portes obertes, no dubtes en visitarnos

El Projecte Curricular de Centre és el marc global que permeteix l’actuació coordinada i eficaç de la Comunitat Educativa.

Té la finalitat de:

En ell s’articula la identitat i la línia educativa del Centre i es recullen els documents i projectes didàctics i organitzatius del centre.

 • Programa de Normalització Lingüística
 • Disseny Particular del Programa
 • Pla de transició
 • Projecte Lingüístic de Centre
 • Regim de Reglament Intern
 • Pla de Foment de la Lectura
 • Pla d’Atenció a la Diversitat i Inclusió Educativa
 • Pla d’Acció Tutorial
 • Projecte educatiu de Menjador
 • Pla d’Actuació de Millora
 • Pla de Formació del Professorat
 • Pla de Convivència

Principis de l’acció educativa:

1L’acció educativa del Centre s’articula al voltant del Caràcter Propi, la legislació aplicable, les característiques dels seus agents i destinataris, els recursos del Centre i l’entorn en que es troba.

2Els membres de la Comunitat Educativa, cadascú segons la seua peculiar aportació, són els protagonistes de l’acció educativa del Centre

3L’acció Educativa del Centre integra i interrelaciona els aspectes acadèmics, formatius, pastorals i aquells altres orientats a la consecució dels objectius del Caràcter Propi del Centre.

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes que tenen com a objectiu regular l’organització del centre, les normes de convivència i els  procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar i promoure la participació de tots els que formen la comunitat educativa. 

Este document forma part del RRI MARC dels Col·legis Diocesans, que pertanyen a la Fundació San Vicente Màrtir, i està adaptat al centre Col·legi Parroquial San José-Patronato, amb les nostres característiques particulars.

*En els següents pdfs interactius es pot ampliar per visualitzar a pantalla completa i pots descarregar-lo (Fent clic en els 3 punts suspensius) en el teu ordinador per a una millor visualització.

Projecte educatiu PDF