Missió, Visió, Valors

Missió

Ideologia basada en l’humanisme cristià i sustentada en els principis de l’Església Catòlica.

Concebem l’educació com un servei a la societat i a l’entorn en què ens trobem ubicats.

Intentem ser un element compensador de desigualtats socials.

Pretenem contribuir al desenvolupament integral de la persona, concebut aquest des de la perspectiva lliure, responsable i cristiana, fet a imatge de Déu.

Fomentem el respecte cap a la persona i a l’entorn.

Potenciem l’esforç personal i el compromís com a elements claus per a la construcció de la comunitat educativa i per a la seua actuació en la societat en general.

Visió

 1. Afavorir el coneixement i acceptació personal en els alumnes. Potenciar la seua integració i les seues habilitats socials.
 2. Desenvolupar l’aprenentatge de coneixements científics, tècnics, humanístics, artístics i religiosos atenent a la diversitat de l’alumnat.
 3. Estimular les capacitats per al pensament reflexiu i autònom per tal de comprendre i interpretar la realitat amb esperit crític i creatiu
 4. Formar l’alumnat des de l’educació en els valors de llibertat, respecte, justícia i convivència per a contribuir a la seua incorporació activa i responsable en la vida social, parroquial, cultural i laboral, de manera que la seua estada al nostre centre supose per a aquest una experiència positiva.
 1. Definir i implantar una estructura organitzativa (responsabilitats i funcions) clara.
 2. Planificar les vies necessàries en la coordinació i la comunicació dels equips de treball per a contribuir positivament en el desenvolupament de les tasques docents; s’establiran uns principis generals comuns en la metodologia del procés d’ensenyament-aprenentatge.
 3. Millorar les infraestructures i els recursos del centre, potenciar l’ús de les existents i portar una adequada planificació econòmica per al manteniment i la renovació dels mateixos.
 1. Dinamitzar la relació família-escola.
 2. Impulsar la participació conjunta del col·legi, la família i la parròquia per a potenciar la dimensió comunitària de l’oferta educativa del centre.
 1. Millorar la comunicació i el clima laboral entre els membres del personal docent.
 2. Augmentar la implicació i el compromís del personal docent amb el Projecte Educatiu de Centre.
 3. Impulsar la capacitació professional i el potencial individual del personal del centre.
 1. Potenciar el compromís del centre amb l’entorn i els seus problemes socials des de la seua identitat diocesana.
 2. Aconseguir la coordinació i les aliances amb altres centres diocesans i/o d’identitat catòlica de la zona, així com amb altres centres concertats.
 3. Impulsar que el nostre centre passe de ser una escola-institució a escola-comunitat.

Valors

 1. Llibertat personal
 2. Sinceritat, perdó i alegria
 3. Respecte a la pluralitat de persones i d’idees
 4. Compromís social a través de l’ideari del centre: basat en l’humanisme cristià i sustentat en els principis de l’Església Catòlica
 5. Responsabilitat, amb el foment de la disciplina i de la cultura de l’ESFORÇ per a la realització del treball, en funció del desenvolupament de les capacitats de cadascú
 6. Convivència per a la integració social potenciant la companyonia
 7. Convivència democràtica
 8. Adaptació als canvis de la societat amb dinamisme
PRÒXIMS EVENTS INFO
Descobreix tots els propers esdeveniments del col·legi Sant Jose Patronat
CALENDARI